[ زبان بدن ]

زبان بدن

زبان جسم یا زبان بدن،شاخه نوینی از علوم ارتباطی است که به بیان و تعابیر جسمی و مصطلحات آن می‌پردازد. این دانش می‌کوشد تا ساختارهای بیان غیر کلامی را مورد مطالعه قرار دهد. فرضیه بنیادین پژوهشگران این رشته مبنی بر آن است که حرکات معنادار جسم قبل از کلام بروز و ظهور می یابد.نکته مهم آن است که این حرکات بیانگر آن دسته از مفاهیمی است که از ذهن می گذرد اما به وسیله کلام بیان نمی شود. دانش از زبان جسم حرکات ناخودآگاه انسان را بازخوانی می کند حرکات ناخودآگاه جسم در واقع نوعی علامات بستری و بیانگر احساسات و ادراکات پنهان ذهن ماست. این دانش به ما می آموزد تا برخی علائم مفهومی غیر ارادی انسان ها را شناسایی و درک کنیم. 

این درک می تواند شناخت نوینی را از انسان ها به دست دهد.کما اینکه این دانش به شخص امکان می دهد از زبان جسم و اصطلاحات آن به عنوان ابزاری برای بیان احساسات و ادراکات خود بهره ببرد.

[ حرکات غیر ارادی ]

کنش و واکنش بین میلیون ها سلول عصبی منجر به ایجاد سه کارکرده متضاد در مغز انسان می شود

در این تحلیل مغز ابزار به شمار می‌آید و تعقل کارکرد آن دانسته می شود این سه کارکرد عبارتند از:

۱.کارکرد شناختی ، ادراکی ، تعلیمی که شکل‌گیری فرآیندهای منطقی را در مغز میسر می سازد.

۲. کارکرد حسی ، حرکتی که امکان انجام حرکات و بهره گیری از خواص را فراهم می آورد.

۳. کارکرد درونی ، عاطفی که احساسات ما را به رویدادهای دنیای اطراف مان پیوند می دهد.