طراحی مجموعه اوراق اداری | خدمات طراحی و نمایشگاهی | مجتمع هنری خط اتحاد

طراحی مجموعه اوراق اداری

طراحی : سربرگ ، پاکت ، کارت ویزیت ، فاکتور (یادداشت) ، فلایر (تراکت)

۶۰۰,۰۰۰ تومان

  • برای طراحی گونه های دیگر از هر یک از طرح های بالا ، برای هر برگ ، ۳۰درصد قیمت پایه محاسبه می شود.
  • هزینه های خدمات دیگر مانند : اسکن ، طراحی خط یا اعداد ویژه و … جداگانه محاسبه می شود.
  • طراحی گونه های دیگر از طرح اولیه ، هولوگرام ها و … جداگانه محاسبه می شود.

[ مراحل سفارش طراحی مجموعه اوراق اداری ]

انتخاب و ثبت سفارش

انتخاب محصول و ثبت اطلاعات اولیه

ارسال اطلاعات برای طراحان

تکمیل فرم سفارش طراحی مجموعه اوراق اداری

مشاهده محصول طراحی شده

ارتباط با طراح جهت مشاهده طرح و تأیید نهایی

[ نمونه سفارشات تحویل داده شده ]

نمونه فعالیت ها و کارهای مجتمع هنری خط اتحاد | طراحی فاکتور ، رسید | خدمات تبلیغات دیجیتال | مجتمع هنری خط اتحاد | طراحی فاکتور یا رسید برای موبایل فروشی آریانا - سال 1397
نمونه فعالیت ها و کارهای مجتمع هنری خط اتحاد | طراحی مجموعه اوراق اداری | خدمات طراحی و نمایشگاهی | مجتمع هنری خط اتحاد | طراحی کارت ویزیت برای املاک امیر - سال 1397
نمونه فعالیت ها و کارهای مجتمع هنری خط اتحاد | طراحی مجموعه اوراق اداری | خدمات طراحی و نمایشگاهی | مجتمع هنری خط اتحاد | طراحی کارت ویزیت برای املاک امیر - سال 1397
نمونه فعالیت ها و کارهای مجتمع هنری خط اتحاد | طراحی مجموعه اوراق اداری | خدمات طراحی و نمایشگاهی | مجتمع هنری خط اتحاد | طراحی فلایر (تراکت) برای کارگاه ابزار زنی سنگ آریا - سال 1397
نمونه فعالیت ها و کارهای مجتمع هنری خط اتحاد | طراحی مجموعه اوراق اداری | خدمات طراحی و نمایشگاهی | مجتمع هنری خط اتحاد | طراحی کارت ویزیت برای کارگاه ابزار زنی سنگ آریا - سال 1397
نمونه فعالیت ها و کارهای مجتمع هنری خط اتحاد | طراحی مجموعه اوراق اداری | خدمات طراحی و نمایشگاهی | مجتمع هنری خط اتحاد | طراحی کارت ویزیت برای تانکر سازی حسینی - سال 1397
نمونه فعالیت ها و کارهای مجتمع هنری خط اتحاد | طراحی مجموعه اوراق اداری | خدمات طراحی و نمایشگاهی | مجتمع هنری خط اتحاد | طراحی کارت ویزیت برای تانکر سازی حسینی - سال 1397

[ شرایط طراحی مجموعه اوراق اداری ]