[ ایده یابی در طراحی گرافیک ]

ایده یابی در طراحی گرافیک

ایده: واژه ای که دارای معانی متعددی بوده و در زبان فارسی ترجمه حقیقی برای آن ارائه نشده است،اما می‌توان از معانی متعدد ایده به چند نکته که در بیشتر تعریف‌ها تکرار شده‌اند اشاره کرد.

[ ایده چیست؟ ]

ایده فکر تصویری است،چیزی که هنگام فکر کردن به ذهن ظهور می کند. تصاویر نمادین ذهنی است،پاسخ نو به یک سوال است،هر آنچه برای حل مسئله به ذهن می رسد ساده ترین راه حل در برابر یک مسئله است. ایده در صورت کلمات تجلی می کند،ایده پیشنهاد جدیدی که به طرح تبدیل نشده است. شکل فشرده ای که قابلیت انتقال پیام را داشته باشد. در کل می توان ایده را چنین معنی کرد که ایده ، فکر تصویری بالقوه قابل اجراست که می‌تواند مضمون با مفهوم را به فشرده ترین شکل بیان کند. ایده ساده ترین راه حل یک مسئله نیز است به عبارتی هر جزء یک اثر می تواند یک مسئله تلقی شود.بنابراین تمرکز بر اجزای یک کل، برای ایجاد یک اتفاق خلاق نیز به نوعی ایده‌های جزئی نگر محسوب می شود.